Chủ nhật, 25/09/2022 - 05:18
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Luật Đo đạc và bản đồ.

Theo đó, ngày 08 tháng 5 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2097/BTNMT-ĐĐBĐVN gửi các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chỉ đạo các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ thực hiện rà soát theo Kế hoạch. Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được kết quả rà soát của 11 Bộ, 29 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp kết quả rà soát, xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về số lượng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ

Tổng số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ đã thực hiện rà soát là 257 văn bản, trong đó:

Số văn bản ban hành theo thẩm quyền của các cơ quan trung ương có 206/257 văn bản (chiếm 80%), gồm: 07 Luật, 01 Lệnh của Chủ tịch nước, 01 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 12 Nghị định của Chính phủ; 04 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 171 Thông tư (153 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, 06 Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ trưởng các bộ khác, 12 Thông tư của các Bộ trưởng các bộ khác), 10 Quyết định (09 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, 01 Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính);

Số văn bản ban hành theo thẩm quyền của địa phương có 51/257 văn bản (chiếm 20%), gồm: 49 Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Về việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ trong hệ thống pháp luật

Các văn bản do các cơ quan ở trung ương ban hành mới sau khi Luật Đo đạc và bản đồ có hiệu lực

 Ngay sau khi Luật Đo đạc và bản đồ được Quốc hội thông qua và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh công bố số 05/2018/L-CTN ngày 25 tháng 6 năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ và ban hành theo thẩm quyền 05 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đo đạc và bản đồ, gồm: Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám; Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ. Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành theo thẩm quyền 11 Thông tư gồm: 03 Thông tư quy định kỹ thuật, 01 Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật và 07 Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ. Các văn bản mới ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với nhiệm vụ được giao tại Luật, đáp ứng yêu cầu thi hành Luật Đo đạc và bản đồ.

Các văn bản do các cơ quan ở trung ương ban hành trước khi Luật Đo đạc và bản đồ có hiệu lực

Các cơ quan ở trung ương ban hành 188 văn bản trước khi Luật Đo đạc và bản đồ có hiệu lực, trong đó: 

Có 162/188 văn bản còn phù hợp, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ theo Luật Đo đạc và bản đồ cũng như các pháp luật khác có liên quan;

Có 18/188 văn bản quy định về kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật. Qua rà soát các văn bản này hiện nay không còn phù hợp với quá trình phát triển của kinh tế - xã hội, một số đối tượng địa lý không còn tồn tại trên thực tế trong khi nhiều đối tượng địa lý mới xuất hiện đòi hỏi phải bổ sung kịp thời trong cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, trong hệ thống ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia để đáp ứng nhu cầu sử dụng. Công nghệ đo đạc và bản đồ thời gian qua đã có sự phát triển mạnh mẽ, nhiều công nghệ mới đã được thế giới sử dụng khá phổ biến như công nghệ định vị vệ tinh, công nghệ thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh hàng không bằng thiết bị bay không người lái (UAV), công nghệ thu nhận và xử lý dữ liệu bay quét LiDAR kết hợp chụp ảnh số… nhưng cũng chưa có các quy định kỹ thuật để áp dụng, trong khi nhiều công nghệ truyền thống đã lạc hậu đang được quy định sử dụng nhưng trên thực tế không còn áp dụng như việc xây dựng các mạng lưới đo đạc cơ bản bằng phương pháp tam giác, phương pháp đường truyền không đáp ứng được yêu cầu để quản lý và triển khai các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ theo Luật Đo đạc và bản đồ. Do vậy, đối với những văn bản này cần phải đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Luật Đo đạc và bản đồ và phù hợp với công nghệ phát triển. 

Có 02/188 Thông tư liên tịch (số 06/2005/TTLT-BTNMT-BQP-BCABBCVT hướng dẫn quản lý công tác bay chụp ảnh mặt đất từ máy bay và thu, truyền, phát dữ liệu đo đạc và bản đồ, không ảnh; số 06/2006/TTLT-BTNMTBNV-BNG-BQP hướng dẫn quản lý công tác đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính và biên giới quốc gia). Đây là các văn bản được ban hành trước khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 có hiệu lực. Hiện nay, qua rà soát nhiều nội dung không còn phù hợp, căn cứ pháp lý ban hành đã thay đổi. Do vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để đề xuất thay thế hoặc bãi bỏ. 

Có 06/188 Thông tư, Thông tư liên tịch do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hoặc liên tịch với các Bộ khác ban hành đã được rà soát, bãi bỏ tại Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm: 05 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (02 Thông tư quy định về cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; 01 Thông tư quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc; 01 Thông tư quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ; 01 Thông tư quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ); 01 Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTNMT-BVHTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn quản lý hoạt động xuất bản bản đồ do các nội dung quy định tại các Thông tư, Thông tư liên tịch này đã được đưa vào quy định cụ thể tại Luật Đo đạc và bản đồ, Luật Xuất bản và các văn bản quy định chi tiết Luật Xuất bản.

Các văn bản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trước khi Luật Đo đạc và bản đồ có hiệu lực

 Tổng số văn bản do các địa phương ban hành trước khi có Luật Đo đạc và bản đồ là 51 văn bản, trong đó: 

Có 17/51 văn bản các địa phương ban hành để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ ở địa phương. Qua rà soát hầu hết các văn bản này hiện có nội dung không còn phù hợp với Luật Đo đạc và bản đồ, chưa đáp ứng các yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ theo Luật Đo đạc và bản đồ và cần được thay thế; 

Có 34/51 văn bản do địa phương ban hành để quy định về đơn giá, phí dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính. Các văn bản này hiện còn phù hợp, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ tại địa phương theo Luật Đo đạc và bản đồ.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới

Qua thực hiện rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới 61 văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Luật Đo đạc và bản đồ, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương, cụ thể như sau:

Ban hành mới

Để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý và thi hành Luật Đo đạc và bản đồ, các Nghị định quy định chi tiết, trong thời gian tới, đề xuất ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ ở trung ương và địa phương như sau: 

Ở trung ương đề xuất ban hành theo thẩm quyền 07 Thông tư của Bộ trưởng các Bộ quy định về kỹ thuật đo đạc và bản đồ; 05 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về đo đạc và bản đồ; 06 Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ của 06 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Ở địa phương: theo quy định tại Điều 58 Luật Đo đạc và bản đồ, các địa phương phải ban hành văn bản theo thẩm quyền, tuy nhiên hiện nay qua báo cáo rà soát của các tỉnh gửi về mới chỉ có 05 tỉnh đề nghị ban hành 05 văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ tại địa phương.

Thay thế

Các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã đề xuất ban hành 34 văn bản quy phạm pháp luật để thay thế cho phù hợp với quy định của Luật Đo đạc và bản đồ, Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, các văn bản cần thay thế gồm: 

18 Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính liên quan đến quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ hiện không còn phù hợp với Luật Đo đạc và bản đồ, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

04 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định danh mục bí mật thuộc Cục Bản đồ - Bộ Tổng tham mưu; quy định về giảm, giải mật một số thông tin thuộc Cục Bản đồ - Bộ Tổng tham mưu; hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc - bản đồ quốc phòng; quy định về hoạt động đo đạc - bản đồ phục vụ mục đích quốc phòng hiện không còn phù hợp với quy định của Luật Đo đạc và bản đồ;

 12 Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định các biện pháp thi hành pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đạc và bản đồ ở địa phương hiện không còn phù hợp với quy định của Luật Đo đạc và bản đồ.

Sửa đổi, bổ sung

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các Thông tư, gồm có: 

01 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ; 

01 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung 57 Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện có sự thay đổi do thực hiện theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Bãi bỏ

Đề xuất bãi bỏ 02 Thông tư liên tịch số 06/2005/TTLT-BTNMT-BQPBCA-BBCVT hướng dẫn quản lý công tác bay chụp ảnh mặt đất từ máy bay và thu, truyền, phát dữ liệu đo đạc, bản đồ, không ảnh và Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTNMT-BNV-BNG-BQP hướng dẫn quản lý công tác đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính và biên giới quốc gia, qua rà soát, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đề xuất bãi bỏ, ban hành văn bản thay thế Thông tư liên tịch số 06/2005/TTLT-BTNMT-BQP-BCA-BBCVT; Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng đề xuất bãi bỏ, ban hành văn bản thay thế Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTNMT-BNV-BNG-BQP. Tuy nhiên do Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông khi bãi bỏ cần có ý kiến đồng thuận của các bộ có liên quan nhằm đảm bảo không tạo khoảng trống pháp luật trong công tác quản lý nhà nước thuộc trách nhiệm của các bộ, do vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ làm việc cụ thể với các Bộ có liên quan để đề xuất bãi bỏ các Thông tư liên tịch theo quy định.

Đánh giá về kết quả rà soát

Luật Đo đạc và bản đồ đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. Đây là lĩnh vực lần đầu tiên có Luật, do vậy quy định của Luật là khung pháp lý quan trọng thúc đẩy ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới, đáp ứng các yêu cầu được kỳ vọng trong việc ứng dụng các thành tựu vĩ đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam, phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, đảm bảo cung cấp thông tin địa lý đầy đủ, chính xác, kịp thời. Ngày 13 tháng 3 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2019; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện có hiệu lực đồng thời với hiệu lực của Luật. Để tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, thống nhất cho công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ từ trung ương đến địa phương, đặt nền móng cho số hoá hệ thống thông tin địa lý, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rất tích cực và chủ động trong việc tham mưu xây dựng Luật, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi hành Luật.

Để thực thi Luật Đo đạc và bản đồ, đưa Luật đi vào cuộc sống, ngày 12 tháng 4 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 415/QĐ-TTg để ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ. Thực hiện Kế hoạch này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai ngay công tác rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ từ trung ương đến địa phương để rà soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật đo đạc và bản đồ, bảo đảm đồng bộ với Luật Đo đạc và bản đồ. Qua công tác rà soát cho thấy các văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc bản đồ dù được ban hành trước hay sau khi có Luật Đo đạc và bản đồ thì các văn bản đều được ban hành đúng thẩm quyền, có căn cứ pháp lý, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và trình tự, thủ tục theo quy định, không có nội dung trái pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý trong từng thời kỳ. Ngoài các văn bản quy phạm pháp luật mang tính quản lý thì do đặc thù của ngành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ có nhiều quy định về kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, địa danh … 

Về văn bản do các cơ quan trung ương ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan quản lý nhà nước khác liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ như Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao… đều đã tích cực, chủ động, kịp thời trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành, liên tịch ban hành theo thẩm quyền các văn bản triển khai thi hành các quy định pháp luật về đo đạc và bản đồ; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định để đáp ứng yêu cầu quản lý. Công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành có sự phối hợp chặt chẽ trong xây dựng pháp luật và triển khai thi hành công tác đo đạc và bản đồ trên thực tế. Các văn bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, biên giới, lãnh thổ. Hiện nay, sau khi Luật Đo đạc và bản đồ có hiệu lực, các nội dung quản lý nhà nước cũng như liên quan tới kỹ thuật về đo đạc và bản đồ đã có nhiều thay đổi, đồng thời cũng bổ sung nhiều loại hình hoạt động mới như đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm, thành lập bản đồ phục vụ phòng, chống thiên tai…, do vậy, trong thời gian tới cần nghiên cứu để đề xuất xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn để hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện. 

Về các văn bản do địa phương ban hành: Điều 58 Luật Đo đạc và bản đồ quy định các địa phương ban hành các văn bản theo thẩm quyền, đến nay các địa phương mới ban hành được 17 văn bản có nội dung về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ để thi hành tại địa phương. Luật Đo đạc và bản đồ đã quy định về phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước, trách nhiệm tổ chức triển khai các nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, vì vậy đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần kịp thời ban hành các văn bản theo thẩm quyền để phục vụ quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ tại địa phương.

Đề xuất, kiến nghị

Để đảm bảo việc thi hành Luật Đo đạc và bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ, ngành, địa phương thực hiện một số nội dung sau: 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Đo đạc và bản đồ và các văn bản quy định chi tiết Luật Đo đạc và bản đồ, đưa Luật đi vào cuộc sống

Triển khai thực hiện các quy định của Luật, Nghị định, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ. -

Chủ trì, phối hợp sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật theo kết quả rà soát để bảo đảm phù hợp, đồng bộ, thống nhất với Luật Đo đạc và bản đồ. 

Trên đây là Báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Luật Đo đạc và bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan