Chủ nhật, 03/07/2022 - 05:33
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện rà soát theo Nghị quyết số 66/NQ-CP

Ngày 31/7/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại Công văn số 4308/BTNMT-PC ngày 31/7/2021 về thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2021.

 

Theo yêu cầu tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2021, các bộ, ngành thực hiện rà soát, đánh giá tổng kết thi hành pháp luật để chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập đang cản trở hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương kịp thời tiến hành rà soát các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, cụ thể như sau:

a) Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được giao quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường (có 05 luật, 09 nghị định, 11 thông tư với 66 nội dung vướng mắc, bất cập):

Thứ nhất, đối với các Luật: có 05 luật với 31 nội dung vướng mắc, bất cập, trong đó: (1) Luật đất đai có 26 nội dung vướng mắc, bất cập ; (2) Luật khoáng sản có 02 nội dung; (3) Luật đa dạng sinh học có 01 nội dung; (4) Luật khí tượng thủy văn có 01 nội dung; (5) Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo có 01 nội dung.

Thứ hai, đối với các Nghị định: Có 09 nghị định với 16 nội dung vướng mắc, bất cập, trong đó: (1) lĩnh vực đất đai: có 01 Nghị định với 03 nội dung; (2) lĩnh vực tài nguyên nước: có 02 Nghị định với 02 nội dung; (3) lĩnh vực tài nguyên địa chất và khoáng sản: có 02 Nghị định với 03 nội dung; (4) lĩnh vực viễn thám: có 01 Nghị định với 03 nội 2 dung; (5) lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý: có 02 Nghị định với 04 nội dung; (6) lĩnh vực môi trường: có 01 Nghị định với 01 nội dung.

Thứ ba: đối với các Thông tư, có 11 Thông tư với 19 nội dung vướng mắc, bất cập, trong đó: (1) lĩnh vực đất đai: 08 Thông tư với 13 nội dung; (2) lĩnh vực tài nguyên nước: 01 Thông tư với 02 nội dung; (3) lĩnh vực môi trường: 02 Thông tư với 04 nội dung.

b) Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ, ngành khác có nội dung bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo với văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (có 13 Luật, 05 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 06 Thông tư với 40 nội dung mâu thuẫn, chồng chéo):

Thứ nhất, có 13 luật với 25 nội dung bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, trong đó: (1) Luật Phí và lệ phí: có 05 nội dung; (2) Luật Thủy lợi: có 01 nội dung; (3) Luật Ngân sách nhà nước: có 03 nội dung; (4) Luật Đầu tư: có 02 nội dung; (5) Luật Đầu tư công: có 04 nội dung; (6) Luật Quy hoạch: có 01 nội dung; (7) Luật Quản lý, sử dụng tài sản công: có 01 nội dung; (8) Luật Tổ chức chính quyền địa phương: có 01 nội dung; (9) Luật Xây dựng: có 01 nội dung; (10) Luật Nhà ở: có 02 nội dung; (11) Luật Lâm nghiệp: có 02 nội dung; (12) Luật Đấu thầu: có 01 nội dung; (13) Luật Doanh nghiệp: có 01 nội dung.

Thứ hai, có 05 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ với 9 nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, trong đó: (1) lĩnh vực tài nguyên nước: có 01 Quyết định với 01 nội dung; (2) lĩnh vực môi trường: có 04 Nghị định với 07 nội dung; (3) lĩnh vực đất đai: có 01 Nghị định với 01 nội dung.

Thứ ba, có 06 Thông tư với 06 nội dung bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, trong đó: (1) lĩnh vực đất đai: có 01 Thông tư với 01 nội dung; (2) lĩnh vực đo đạc và bản đồ: có 02 Thông tư với 02 nội dung; (3) lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo: có 01 Thông tư với 01 nội dung; (4) lĩnh vực chung: có 02 Thông tư với 02 nội dung.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ được sửa đổi trong quá trình sửa đổi các quy định liên quan đến Luật Đất đai. Đối với các Luật khác sẽ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật và các kiến nghị liên quan đến Nghị định dự kiến sẽ ban hành 01 nghị định sửa đổi các nghị định lĩnh vực tài nguyên và môi trường.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan