Chủ nhật, 03/07/2022 - 06:59
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật gây khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh

Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật gây khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh.

Ngày 16/9/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 5689/BTNMT-PC gửi Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy định pháp luật gây khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh.

Thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Công điện số 1079/CĐ-TTg ngày 14/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5609/VPCP-PL ngày 14/8/2021 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại Công văn số 5689/BTNMT-PC ngày 16/9/2021, kết quả rà soát như sau:

Thứ nhất, kết quả rà soát theo Công điện 1079/CĐ-TTg:

 Theo Công điện 1079/CĐ-TTg, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ rà soát tại Phụ lục số 04 (những quy định trong các Luật cần sửa đổi, bổ sung ngay), theo đó lĩnh vực tài nguyên và môi trường có 12 kiến nghị của 02 Luật: (1) Luật khoáng sản có 11 kiến nghị, trong đó Bộ tiếp thu 04 nội dung và giải trình, cung cấp thông tin 07 nội dung; (2) Luật bảo vệ môi trường năm 2020 có 01 kiến nghị đã được giải trình, cung cấp thông tin.

Thứ hai, kết quả rà soát theo Công văn số 5609/VPCP-PL

Theo Công văn số 5609/VPCP-PL, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao thực hiện rà soát tại Phụ lục số 04 (những quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung), theo đó, lĩnh vực tài nguyên và môi trường có tổng số 389 kiến nghị: của 03 Luật, 14 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng và 24 Thông tư, cụ thể như sau: 159 kiến nghị đối với 03 Luật: (1) Luật khoáng sản 2010 có 09 kiến nghị (tiếp thu để sửa đổi 04 kiến nghị; giải trình, cung cấp thông tin 05 kiến nghị); (2) Luật bảo vệ môi trường 2020 có 02 kiến nghị (giải trình, cung cấp thông tin cả 02 kiến nghị);(3) Luật đất đai 2013 có 148 kiến nghị (71 kiến nghị được tiếp thu; 77 kiến nghị giải trình, cung cấp thông tin hoặc được nghiên cứu tiếp thu 1 phần).

Có 160 kiến nghị của 14 nghị định và 01 Quyết định của Thủ tướng: (1) Lĩnh vực đất đai có 134 kiến nghị của 07 Nghị định và 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (81 kiến nghị được tiếp thu hoặc tiếp thu 1 phần; 53 kiến nghị giải trình, cung cấp thông tin); (2) Lĩnh vực bảo vệ môi trường có 20 kiến nghị của 05 Nghị định (14 kiến nghị được tiếp thu trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường 2020; 06 kiến nghị giải trình, cung cấp thông tin); (3)Lĩnh vực tài nguyên nước có 06 kiến nghị của 02 Nghị định (01 kiến nghị được tiếp thu; 05 kiến nghị giải trình, cung cấp thông tin).

Có 70 kiến nghị của 24 Thông tư: (1) Lĩnh vực đất đai có 59 kiến nghị của 18 Thông tư (trong đó: có 18 kiến nghị được tiếp thu để nghiên cứu quy định đồng bộ với việc sửa đổi Luật đất đai; 41 kiến nghị giải trình, cung cấp thông tin); (2) Lĩnh vực bảo vệ môi trường có 01 kiến nghị của 01 Thông tư (đã được giải trình, cung cấp thông tin); (3) Lĩnh vực tài nguyên nước có 01 kiến nghị của 01 Thông tư (đã được nghiên cứu tiếp thu trong dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT).

+ Lĩnh vực thuộc chức năng của các Bộ, ngành khác có 09 kiến nghị của 04 Thông tư (không thuộc chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Như vậy, với số kiến nghị do địa phương gửi, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhanh chóng tiến hành rà soát và đã cung cấp những thông tin kịp thời tới địa phương để biết và thực hiện.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan