Thứ 2, 03/10/2022 - 21:44

Thủ tục điều chỉnh, truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định mới

      Điều chỉnh, truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước quy định tại Điều 12 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 ...