Thứ 3, 30/11/2021 - 12:16

Văn bản đầu tiên quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái được ban hành

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ ...

Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai được ban hành

Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Thông tư số 04/2021/TT-BTNMT ngày 21/5/2021. Thông tư ban hành triển khai khoản 1 Điều 21 ...

Văn bản hợp nhất Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lào Cai

Ngày 6/01/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTNMT Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lào Cai.