Thứ 2, 03/10/2022 - 21:38

Ban hành cơ chế đặc thù về khoáng sản gỡ vướng nguồn vật liệu xây dựng cao tốc Bắc Nam

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc ...

Sửa đổi, bổ sung một số cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2021 về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp ...