Thứ 2, 03/10/2022 - 22:04
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi quy định về cấp và quản lý chứng chỉ giá đất

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, trong đó có Thông tư quy định về cấp và quản lý chứng chỉ giá đất.

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Nội dung Nghị định đã sửa đổi, bổ sung các quy định để giải quyết một số bất cập vướng mắc, bất cập liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Song song với việc triển khai thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, báo cáo cụ thể các tồn tại, vướng mắc của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai mà Bộ đã ban hành. Tổng hợp báo cáo, đề xuất của các địa phương hiện nay còn có một số vướng mắc liên quan đến kỹ thuật ghi Giấy chứng nhận; hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, việc đăng ký đất đai khi xử lý nợ xấu của cá nhân theo Nghị quyết của quốc hội; việc trích lục, trích đo địa chính; áp dụng chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; mẫu Chứng chỉ định giá đất;…

Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT, trong đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2015/TT-BTNMTngày 15 tháng 12  năm 2015 quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất.

Về lý do sửa đổi, bổ sung

Hiện nay, quy định tại Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT và quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Quản lý đất đai chưa thống nhất về thẩm quyền cấp Chứng chỉ định giá đất. Cụ thể:

 Tại các Điều 5, 8 và 11 Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT quy định Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai xem xét, ký thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ định giá đất.

 Tại điểm h khoản 8 Điều 2 Quyết định số 02/2018/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định: Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm Cấp chứng chỉ hành nghề về định giá đất theo quy định của pháp luật.

Tại điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT không quy định thời hạn của Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá đất nhưng tại điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT quy định thời hạn của Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá đất không quá 01 năm tính đến ngày đề nghị cấp đổi Chứng chỉ định giá đất đối với trường hợp cấp đổi Chứng chỉ định giá đất.

Do đó, cần rà soát sửa đổi quy định của Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT để đảm bảo sự thống nhất.

Bên cạnh đó, một số quy định của Thông tư hiện hành khi thu hồi Chứng chỉ định giá còn gây khó khăn cho người thực hiện, cần thiết phải cải cách hơn (người bị thu hồi Chứng chỉ phải đến nộp lại Chứng chỉ và ký sổ).

Về nội dung sửa đổi, bổ sung

Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT về một số nội dung sau: (1) Sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm c khoản 1 Điều 3 quy định mẫu của trang 2 và trang 3 Chứng chỉ định giá; điểm đ khoản 2 Điều 5, khoản 3 Điều 8 và khoản 2 Điều 11 quy định trách nhiệm của Tổng cục Quản lý đất đai cho phù hợp với thẩm quyền mà Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai được giao thừa ủy quyền Bộ trưởng quyết định cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ định giá đất; (2) Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 5 và điểm b khoản 2 Điều 6 bỏ quy định thời hạn của Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá đất; (3) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 và khoản 2 Điều 11 quy định về thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ định giá đất và mẫu Quyết định thu hồi Chứng chỉ kèm theo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan