Thứ 2, 03/10/2022 - 22:47
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT, trong đó sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

 

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Nội dung Nghị định đã sửa đổi, bổ sung các quy định để giải quyết một số bất cập vướng mắc, bất cập liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Song song với việc triển khai thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, báo cáo cụ thể các tồn tại, vướng mắc của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai mà Bộ đã ban hành. Tổng hợp báo cáo, đề xuất của các địa phương hiện nay còn có một số vướng mắc liên quan đến kỹ thuật ghi Giấy chứng nhận; hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, việc đăng ký đất đai khi xử lý nợ xấu của cá nhân theo Nghị quyết của quốc hội; việc trích lục, trích đo địa chính; áp dụng chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; mẫu Chứng chỉ định giá đất;… Bên cạnh đó, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư đã đặt ra yêu cầu phải rà soát các quy định về hồ sơ đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ cho phù hợp.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT, trong đó, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, cụ thể như sau:

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 7 (Điều 9b Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT) theo hướng bổ sung cá nhân vào đối tượng thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội.

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9, cụ thể:

Sửa đổi bổ sung Điều 5a quy định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư theo hướng bổ sung quy định hồ sơ nộp để thống nhất với quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác đối với dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa;

Bổ sung Điều 5b quy định về hồ sơ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng.

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 11 theo hướng bổ sung đối tượng là tổ chức sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi Nhà nước thu hồi đất mà phần diện tích đất còn lại của thửa đất sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nếu người sử dụng đất có đơn đề nghị thu hồi đất thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thu hồi đất và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, bổ sung quy định về kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất còn lại của thửa đất sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng, khi Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất. Cụ thể: phần kinh phí đó phải được thể hiện trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và được tính vào kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đầu tư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan