Thứ 3, 30/11/2021 - 13:53

Một số điểm mới của Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ngày 31/8/2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. So với Thông tư số 44/2014/TT-BTNMT và Thông tư số 45/2014/TT-BTNMT, Thông tư này có ...

Thủ tướng phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu"

Đề án được thực hiện trong 5 năm: Từ năm 2020 đến năm 2024, nhằm tạo lập hạ tầng thông tin, dữ liệu và hạ tầng ứng dụng tri thức về đồng bằng sông Cửu Long trên quan điểm tiếp cận đa ngành, đa lĩnh vực với tầm nhìn dài hạn, giải quyết đồng bộ bài ...

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 11/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 1756 /QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng ...