Thứ 2, 15/08/2022 - 11:48
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo

Ngày 08 tháng 10 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2173/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thẩm định hồ sơ đề nghị giao, công nhận, gia hạn thời hạn giao khu vực biển, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển, trả lại khu vực biển, thu hồi khu vực biển thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 10 tháng 2 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, trong đó, có các quy định mới được sửa đổi, bổ sung về thủ tục hành chính về giao khu vực biển. Do đó, việc xây dựng và ban hành Quyết định nêu trên để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định của Chính phủ.

Quyết định này quy định chi tiết trình tự, cách thức và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện thủ tục hành chính khi giải quyết hồ sơ đề nghị giao, công nhận, gia hạn thời hạn giao khu vực biển, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển, trả lại khu vực biển, thu hồi khu vực biển (sau đây gọi tắt là Hồ sơ) thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường và để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (sau đây gọi tắt là giao khu vực biển).

Về nguyên tắc thực hiện

Việc thực hiện quy trình phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

Quy trình này được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Tổ chức, cá nhân được phân công thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được quy định trong quy trình này chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng, tiến độ và thời gian xử lý công việc đúng theo các bước trong quy trình và đúng các biển mẫu được quy định tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP hoặc biểu mẫu do đơn vị thực hiện quy định (nếu có). Việc ký văn bản được thực hiện theo trình tự từ cấp quản lý thấp nhất đến cấp quản lý cao nhất, đảm bảo thời gian và chất lượng.

Các ý kiến phản hồi về nội dung trình, chỉ đạo xử lý công việc tại các cấp phải được thể hiện trên phiếu trình, dự thảo văn bản được trình và Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong quá trình xử lý hồ sơ, chuyên viên xử lý hồ sơ phải cập nhật, luân chuyển, xử lý thông tin Hồ sơ trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử (sau đây viết tắt là Hồ sơ công việc).

Về thời gian xử lý hồ sơ

Theo quyết định này, thời gian xử lý tại mỗi bước trong quy trình được tính bắt đầu từ thời điểm kết thúc của bước liền ngay trước, trừ các trường hợp được ghi chú khác. Trường hợp không bảo đảm thời gian, tiến độ theo quy định của quy trình này, đơn vị/các nhân phải chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định của Quy chế quản lý cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị đó và quy định khác có liên quan; nếu chậm phải thực hiện việc xin lỗi theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Quyết định số 1868/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ xử lý tại mỗi bước phải bảo đảm tiến độ thời gian theo quy định. Đơn vị tính là ngày làm việc; trường hợp hồ sơ nhận sau 16 giờ thì việc xử lý hồ sơ được tính từ buổi sáng ngày hôm sau. Nội dung, các bước quy trình tiếp nhận, thẩm định, trình ban hành và thông báo kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị công nhận, gia hạn thời gian giao khu vực biển, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển, trả lại khu vực biển, thu hồi khu vực biển tương tự như các bước trong quy trình giải quyết hồ sơ đề nghị giao khu vực biển; nhưng thời gian giải quyết được quy định khác nhau và được quy định trong quy trình này.

Về vấn đề cung cấp, quản lý, chia sẻ thông tin, báo cáo

  Theo Quyết định, Văn phòng Bộ, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong quá trình tiếp nhận, xử lý, thẩm định hồ sơ bảo đảm thực hiện có hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo chủ trương của Chính phủ để phục vụ có hiệu quả người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến việc tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, trình Hồ sơ choc ác đơn vị/cá nhân có liên quan khu có yêu cầu; việc cung cấp thông tin được thực hiện thông qua các hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật; kết quả giải quyết hồ sơ và thủ tục hành chính phải công khai theo Quyết định số 3082/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi thông báo và trả kết quả xử lý hồ sơ, Cục Quản lý kinh tế biển có trách nhiệm bàn giao hồ sơ đến Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia quản lý, khai thác theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, đối với các hồ sơ thực hiện theo hình thức liên thông thủ tục hành chính thẩm định đánh giá tác động môi trường, cấp Giấy phép nhận chìm ở biển và giao khu vực biển được thực hiện theo Quyết định số 3199/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định khác có liên quan.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan