Thứ 2, 03/10/2022 - 21:28

 Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển

Nghị định số 11/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển đã có hiệu lực, trong đó, thủ tục sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển là một trong các thủ tục ...

Thu hồi khu vực biển

     Thu hồi khu vực biển là một trong các thủ tục tiếp tục được kế thừa trong Nghị định số 11/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển vừa mới có hiệu lực thi ...