Thứ 4, 25/11/2020 - 20:43
Đánh giá việc thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát loài ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020

Đánh giá việc thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát loài ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020

Việc thực hiện Quyết định số 1896/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án ngăn ngừa và kiểm soát loài ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020 đã tạo những chuyển biến tích cực, song qua quá trình triển khai cho thấy tiến độ thực hiện còn chậm, còn tồn tại nhiều ...
Lý luận về vị trí, vai trò và mối quan hệ giữa tài nguyên, môi trường trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế

Lý luận về vị trí, vai trò và mối quan hệ giữa tài nguyên, môi trường trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế

Sau hơn 35 năm đổi mới, đặc biệt là giai đoạn 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (bổ sung năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020 hệ thống lý luận về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường ...
Bộ TN&MT trình Thủ tướng dự thảo Quyết định ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Bộ TN&MT trình Thủ tướng dự thảo Quyết định ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Ngày 14/8/2020, Bộ TN&MT đã trình Thủ tướng Chính phủ Tờ trình về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuấtdự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành ...
Đề xuất xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030

Đề xuất xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030

Để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, trong đó, việc xây dựng và thực hiện hiệu quả ...