Thứ 4, 25/11/2020 - 20:32
Đánh giá kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Đánh giá kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Ngày 17/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, có hiệu lực từ ngày 01/9/2017. Về cơ bản qua quá trình thực hiện trong thời gian hơn 3 năm, Nghị định đã ...
Trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phƣơng pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nướcc

Trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phƣơng pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nướcc

Ngày 05/11/2020, Bộ TN&MT đã trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phƣơng pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
Quản lý, khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước, nâng cao hiệu lực thực thi của pháp luật về tài nguyên nước

Quản lý, khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước, nâng cao hiệu lực thực thi của pháp luật về tài nguyên nước

Chương trình “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ quản lý, khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước, nâng cao hiệu lực thực thi của pháp luật về tài nguyên nước” đã góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho ...