Thứ 4, 25/11/2020 - 19:51
Giải pháp, chính sách và lộ trình áp dụng công cụ kinh tế theo nguyên tắc thị trường gắn với việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Giải pháp, chính sách và lộ trình áp dụng công cụ kinh tế theo nguyên tắc thị trường gắn với việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Tại Nghị quyết số 33/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã giao Chính phủ thực hiện giải pháp xây dựng và áp dụng các công cụ kinh tế về việc kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường theo nguyên tắc thị trường. Thực tiễn ...