Thứ 4, 25/11/2020 - 20:25
Tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch của hệ thống văn bản đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản

Tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch của hệ thống văn bản đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản

Hệ thống pháp luật về đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản trong thời gian qua từng bước được hoàn thiện, cơ bản triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại văn bản, văn kiện, nghị quyết… của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; ...
Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn đề xuất cơ chế, giải pháp xây dựng, sửa đổi các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn đề xuất cơ chế, giải pháp xây dựng, sửa đổi các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ năm giai đoạn 2016-2020 trong lĩnh vực quản lý đất đai được triển khai bám sát theo nội dung, mục tiêu của Chương trình TNMT.01/16-20, nội dung nghiên cứu của các đề tài tập trung cung cấp cơ sở lý luận và ...
Bộ TN&MT kiến nghị Chính phủ hỗ trợ chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số

Bộ TN&MT kiến nghị Chính phủ hỗ trợ chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị một số nội dung sau: Đề nghị Chính phủ bố trí kinh phí để hỗ trợ 100% từ ngân sách Trung ương cho các địa phương bảo đảm việc đo đạc, cắm mốc giới đất đai, vẽ bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN và xây dựng cơ ...