Thứ 4, 25/11/2020 - 20:23
Sự cần thiết thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH giai đoạn 2021-2030

Sự cần thiết thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH giai đoạn 2021-2030

Để tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia và các cam kết quốc tế, củng cố và tăng cường thành quả đạt được trong ứng phó với BĐKH của giai đoạn trước, từng bước đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra trong Chiến lược quốc gia, việc xây dựng Kế ...
Cung cấp căn cứ khoa học hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

Cung cấp căn cứ khoa học hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

Chương trình “Khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo khí tượng, thủy văn, hải văn và phục vụ quản lý nhà nước về KTTV và BĐKH giai đoạn 2016-2020”, mã số TNMT.05/16-20 triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020 đã góp phần cung ...
Đề xuất 04 nhóm nhiệm vụ quan trọng về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai

Đề xuất 04 nhóm nhiệm vụ quan trọng về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai

Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo ...
Đề xuất 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW

Đề xuất 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW

Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo ...