Thứ 4, 25/11/2020 - 20:12
Thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 6/10/2020, Bộ TN&MT có Văn bản số 5547/BTNMT-PC gửi Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý ...
Tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản

Tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản

Hệ thống pháp luật về đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản trong thời gian qua từng bước được hoàn thiện, cơ bản triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại văn bản, văn kiện, nghị quyết… của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; ...
Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng và kinh doanh bất động sản

Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng và kinh doanh bất động sản

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Tổ công tác của Thủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, trên cớ ở rà soát, tổng hợp ý kiến của các Thành viên Tổ rà soát, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả rà soát pháp ...