Thứ 4, 25/11/2020 - 19:59
Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen tại Việt Nam

Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen tại Việt Nam

Theo quy định tại Nghị định số 69/2010/NĐ-CP và Nghị định số 108/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quản lý ATSH đối với sinh vật BĐG, sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật BĐG được phân công cho các Bộ chủ yếu gồm: Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT, Bộ ...
Quy định pháp luật về quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen tại Việt Nam

Quy định pháp luật về quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen tại Việt Nam

Sau khi Việt Nam gia nhập Nghị định thư Cartagena về ATSH trong khuôn khổ Công ước Đa dạng sinh học (sau đây gọi là NĐT Cartagena) vào năm 2004, công tác quản lý ATSH đối với sinh vật BĐG luôn nhận được sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ.