Thứ 4, 25/11/2020 - 21:22
Ban hành văn bản hợp nhất Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT và Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành văn bản hợp nhất Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT và Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư hợp nhất 02 văn bản gồm: (1) Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; (2) Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày ...
Bộ TN&MT ban hành Thông tư 05/2020/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ

Bộ TN&MT ban hành Thông tư 05/2020/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ

Thông tư được áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2020